تحریک‌های عصبی

 

ارتباط با ما

برای کسب اطلاعات بیشتر

.با ما تماس بگیرید

 

021 8861 9831

info@tehran-tc.com

 
 
 
 

تحریک‌های عصبی

الکتریکی، مغناطیسی، اکوستیکی

 

ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ یکی از شیوه های مؤثر در تحریک اعصاب شنوایی است. در اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿـﮏ، اﻟﮑﺘﺮودی در درون ﻣﺠـﺮای ﺷـﻨﻮاﯾﯽ ﮐـﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮد که موجب تحریک ﭘﺎﯾﺎﻧـﻪ ﻫـﺎی اﻋـﺼاﺐ ﺷﻨﻮاﯾﯽ و افزایش ﻫﻤﺰﻣـﺎﻧﯽ ﺗﺨﻠﯿـﻪ اﻋـﺼاﺐ ﺷﻨﻮاﯾﯽ می شود. مرکز شنوایی و وزوز گوش‌ تهران

 

ﺗﺤﺮﯾـﮏ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ با کاهش شدت وزوز گوش ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠـﺎد آراﻣـﺶ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت، ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﻨﯿﺪاری و ﺑﻬﺒﻮد درک ﻟﻐﺎت در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽﮔﺮدد. میزان اثرمندی این نوع درمان بین 50 تا 80 درصد بیان شده است. مرکز شنوایی و وزوز گوش‌ تهران

 

 

Tehran Tinnitus and Hearing Center (TTC)

 

 

 

مرکز شنوایی و وزوز گوش‌ تهران

تمامی حقوق این سایت برای مرکز شنوایی و وزوز گوش‌ تهران محفوظ است. مرکز شنوایی و وزوز گوش‌ تهران

میدان ونک، خیابان ملاصدرا

پلاک 235

تلفن 9831 8861 021

info@tehran-tc.com

Copyright © 2016 Tehran Tinnitus and Hearing Center