وزوز گوش ناشی از نورینوم آکوستیک

همراه با کم‌شنوایی
بلندی وزوز گوش می‌تواند با کاهش آستانه‌های شنوایی فرد افزایش یابد. وجود وزوزهای با فرکانس بالا در موارد بسیار کمیاب می‌تواند به دلیل وجود تومور عصب شنوایی (نورینوم آکوستیک) در ناحیه مجرای شنوایی داخلی و یا زاویه پلی ـ مخچه‌ای مغز باشد. کم‌شنوایی و وزوز گوش از نشانه‌های اولیه این بیماری هستند.