وزوزهای با منشأ گردنی

وزوز ناشی از اختلال عملکرد مهره‌های گردنی

اختلال عملکرد مهره‌های گردنی یا انقباض عضلات گردنی می‌تواند باعث بروز نوعی وزوز گوش یک‌طرفه با عنوان وزوز با منشأ گردنی (سرویکوژنیک) در افراد شود. این عارضه افزون‌ بر ایجاد وزوز گوش، می‌تواند عاملی برای افزایش شدت آن نیز محسوب شود. این نوع از وزوز، اغلب صبح‌هنگام به صورت صدایی بلند احساس می‌شود که در طول روز به‌تدریج از شدت آن کاسته می‌شود.