وزوز گوش ناشی از قطع ناگهانی شنوایی

ادامه وزوز گوش پس از قطع ناگهانی شنوایی

به‌صورت میانگین هفتاد درصد از موارد ابتلا به وزوز گوش ناشی از کم‌شنوایی، به‌ویژه قطع ناگهانی شنوایی‌است. قطع ناگهانی شنوایی‌، نوعی از کم‌شنوایی حسی – عصبی یک‌طرفه است که به‌طور ناگهانی اتفاق می‌افتد و دلیل خاصی برای آن وجود ندارد. محدوده این عارضه می‌تواند از کم‌شنوایی حاد تا از دست رفتن کامل شنوایی متغیر باشد. این عارضه می‌تواند تنها چند فرکانس شنوایی و یا کل فرکانس‌های دستگاه شنوایی را درگیر کند. نشانه‌های مربوط به قطع ناگهانی شنوایی‌ شامل کم‌شنوایی، سرگیجه، وزوز گوش و احساس پُری گوش می‌باشند. اگرچه علائم کم‌شنوایی و سرگیجه در موارد مختلف بهبود می‌یابند ولی وزوز گوش ایجادشده می‌تواند ادامه یابد و به وزوز گوش مزمن تبدیل شود.