سرگیجه و تعادل

لورم ایپسوم
گوش علاوه بر اندام شنوایی، یکی از اندام‌های تعادلی نیز می‌باشد. در برخی موارد علت سرگیجه و عدم تعادل فرد می‌تواند در ارتباط با سیستم دهلیزی گوش داخلی باشد. از این‌رو، در این بخش خدمات تشخیصی و درمانی سرگیجه و عدم تعادل با استفاده از آزمون‌های بررسی سیستم تعادلی و سرگیجه و انجام تمرین‌های توانبخشی تعادلی و سرگیجه و مانورهای بازگردانی ذرات ارائه می‌شود.