سمعک

تقویت شنوایی

در بخش تجویز، تأیید، تنظیم و فروش انواع تجهیزات شنوایی و کمک‌شنوایی، مشاوره و تجویز تخصصی انواع سمعک متناسب با نیازهای فردی مراجعین، تهیه انواع وسایل جانبی و کمکی سمعک، ساخت انواع قالب‌های گوش، تنظیم و برنامه‌ریزی انواع سمعک‌ها از کمپانی‌های مختلف و مشاوره و تجویز انواع ماسکرهای وزوز گوش و دستگاه نورومادولیشن انجام می‌شود. نورومادولیشن اکوستیک ،(Acoustical Coordinate Resting Neuromodulation) CR روش درمانی جدیدی است که با تولید اصوات درمانی در محدوده فرکانس وزوز گوش، باعث کاهش شدت و آگاهی از وزوز گوش می‌‌شود و در بسیاری از موارد درمان کامل را در پی دارد.

مرکز شنوایی و وزوز گوش تهران در حال حاضر تنها مرکز تخصصی برای تجویز و تنظیم این دستگاه در کشور است.