اعصاب و روان

روانپزشکی
در این بخش به تشخیص، ارزیابی، درمان و پیشگیری از اختلالات رفتاری، عاطفی، ذهنی و نقش عوامل روانی در ایجاد و تشدید بیماری‌های جسمی پرداخته می‌شود.بررسی وضعیت روانی و جسمی و نیز مسائل رفتاری و هیجانی مراجعه‌کنندگان برای تعیین ماهیت و میزان اختلالات روانی، ارزیابی تاریخچه و سوابق پزشکی و روانپزشکی مراجعین به‌منظور تشخیص صحیح و ارائه درمان مناسب‌، همکاری با دیگر متخصصان برای تشخیص و درمان همه‌جانبه، برگزاری جلسات درمانی و تجویز دارو تا حصول نتیجه درمانی مطلوب از خدمات ارائه‌شده در بخش روانپزشکی مرکز شنوایی و وزوز گوش تهران می‌باشند.
از آنجا که اختلالات روحی و روانی، عاملی مهم در ایجاد و تشدید وزوز گوش هستند، متخصصان اعصاب و روان مرکز شنوایی و وزوز گوش تهران طی همکاری تنگاتنگ با بخش‌های روانشناسی و نوروتراپی مرکز، نقش بسزایی در بهبود وزوز گوش شما خواهند داشت.