کنترل فعالیت‌های مغزی

درمان با استفاده از سیستم نوروفیدبک
نوروفیدبک سیستمی است که مشاهده و ثبت جریان‌های الکتریکی فعالیت‌های مغزی را امکان‌پذیر می‌سازد. از آنجایی‌که وزوز گوش با تغییرات امواج مغزی مرتبط است، عادی‌سازی فعالیت‌های مغزی می‌تواند باعث کاهش این عارضه شود. از این‌رو، می‌توان از نوروفیدبک برای کنترل فعالیت‌های مغزی و در نتیجه درمان و بهبودی وزوز گوش بهره برد. فرد مبتلا به وزوز گوش با کمک این سیستم می‌تواند فعالیت‌های مغزی خود را ببیند و با تمرین‌های خاصی، آنها را، به صورت ارادی کنترل کند و عادی سازد.