آموزش تمرکز و ادراک

آموزش حواس توسط توانبخشی شنوایی

افراد دارای وزوز گوش اغلب تمرکز زیادی بر صدای وزوز گوش خود دارند. این تمرکز بیش از حد، موجب می‌شود برداشت‌های حسی آنها از دیگر تحریکات محیطی، بسیار محدود باشد که کیفیت زندگی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در زندگی روزمره و فعالیت‌های روزانه آنها اختلال ایجاد می‌کند.
در شیوه درمانی آموزش تمرکز و ادراک، هر حسی به‌صورت جداگانه و اختصاصی به فرد آموزش داده و در وی تقویت می‌شود. همچنین فرد می‌آموزد تا صداهای محیط اطراف خود را به‌صورت هدفمند ادراک کرده و به صداهای دیگر توجه نکند. بدین‌ترتیب، بیشتر افراد در طول این تمرینات، آگاهی خود را نسبت به صدای وزوز، به تدریج، از دست می‌دهند و یا دیگر اصلاً آن را نمی‌شنوند.