درمان وزوز گوش به شیوه بازآموزی عصبی

انتقال وزوز گوش از سطح خودآگاه

روش درمان وزوز گوش به شیوه بازآموزی عصبی، روشی مؤثر برای کنترل وزوز‌های مزمن جبران‌نشده است. از نظر میزان آزاردهندگی، وزوز گوش را می‌‌توان به دو گروه کلی جبران‌شده و جبران‌نشده تقسیم‌بندی کرد. در وزوز گوش جبران‌شده، فرد با اینکه صدای وزوز را می‌شنود ولی شکایتی از آزاردهندگی صدای آن ندارد و به آن خو می‌گیرد. در وزوز گوش جبران‌نشده، صدای وزوز تا حدی برای فرد آزاردهنده است که زندگی روزمره وی را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در روش درمانی بازآموزی عصبی، سعی می‌شود تا وزوز گوش جبران‌نشده فرد از سطح خودآگاه به سطوح پایین‌تر آگاهی یعنی سطح نیمه‌آگاهانه و یا ناآگاهانه تغییر یابد. به این ترتیب فرد مبتلا به وزوز گوش پس از طی مراحل موفقیت‌آمیز درمان، آگاهی خود را نسبت به درک وزوز از دست می‌دهد و بار این عارضه به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد.
روش درمان به شیوه بازآموزی عصبی، بر چهار اصل مهم استوار است: مشاوره مستقیم و حمایت روانی، کاهش سطح برانگیختگی خودکار مغز، درمان اختلال هم‌زیست با وزوز گوش و تجویز تجهیزات و وسایل کنترل وزوز گوش.