تحریک‌های عصبی

الکتریکی، مغناطیسی، اکوستیکی

ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ یکی از شیوه های مؤثر در تحریک اعصاب شنوایی است. در اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿـﮏ، اﻟﮑﺘﺮودی در درون ﻣﺠـﺮای ﺷـﻨﻮاﯾﯽ ﮐـﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮد که موجب تحریک ﭘﺎﯾﺎﻧـﻪ ﻫـﺎی اﻋـﺼاﺐ ﺷﻨﻮاﯾﯽ و افزایش ﻫﻤﺰﻣـﺎﻧﯽ ﺗﺨﻠﯿـﻪ اﻋـﺼاﺐ ﺷﻨﻮاﯾﯽ می شود.
ﺗﺤﺮﯾـﮏ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ با کاهش شدت وزوز گوش ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠـﺎد آراﻣـﺶ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت، ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﻨﯿﺪاری و ﺑﻬﺒﻮد درک ﻟﻐﺎت در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽﮔﺮدد. میزان اثرمندی این نوع درمان بین 50 تا 80 درصد بیان شده است.